ห้องทดสอบอุณหภูมิ

ล็อคเครื่องทดสอบอายุการใช้งาน

เครื่องทดสอบความแข็ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต

โปรเจ็กเตอร์กำลังสอง

เครื่องเลเซอร์

เครื่องทดสอบการพ่นเกลือ

ล็อคเครื่องทดสอบชีวิต

สภาพแวดล้อมของ บริษัท